EET với người bán hàng qua mạng

  • 0

EET với người bán hàng qua mạng

(Chia sẻ – Mỗi ngày một thông tin EET)

Câu hỏi : Đối với những người bán hàng qua mạng, một phần của doanh thu đến qua chuyển khoản, nếu một phần thu qua tiền mặt thì có phải khai báo EET không?
Trả lời: Theo quy định của bộ tài chính về doanh thu điện tử, Nếu bạn đã kinh doanh có liên quan đến thu tiền mặt thì bất kỳ dưới hình thức nào đều phải có trách nhiệm khai báo EET.


Leave a Reply