Thông tin đăng nhập vào hệ thống của bộ tài chính là gì?

  • 0

Thông tin đăng nhập vào hệ thống của bộ tài chính là gì?

(Chia sẻ – Mỗi ngày một thông tin EET )

Hỏi: Thông tin đăng nhập vào hệ thống của bộ tài chính là gì? Tại sao người kinh doanh lại bắt buộc phải có thông tin này?

Trả lời:
Thông tin đăng nhập EET : Khi luật EET được chính thức áp dụng, mỗi hộ kinh doanh sẽ phải có thông tin đăng nhập vào hệ thống của bộ tài chính cũng như quản lý các certifikát điện tử của mình. Để nhận được thông tin đăng nhập này, bạn có thể đăng ký trực tiếp với bộ tài chính hoặc sử dụng plná moc cho người khác đi đăng ký hộ.

Thông tin đăng nhập cũng như certifikát điện tử là bắt buộc vì bạn cần những thông số này để gửi đến máy chủ của bộ tài chính khi khai thu nhập qua EET.

Phần mềm iProSoft sẽ giúp bạn đạt được những điều đó.


Leave a Reply